ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

อุปกรณ์โรงแรม

 • แขก 12 ทานไดเดนทางกบทวรอนแสนโรมนตก

  ในวนท 26 กนยายน ไดมการเรมทวรเดทตงกบเผาเหมยว ณ จดชมวว ทหมบาน โบราณพนหลงในเมองซเจยง ปน แขก 12 ทานไดมาจากทวประเทศและไดดมดาไป กบ 3 วนอนแสนโรมนตก
  10-03    
 • Luling, One of the World's Art Capitals

  Thousands of years of splendid civilization and countless wealth has left many treasures. In May 2020, a huge promotional film of city culture from Ji 'an City in Jiangxi Province of China appeared on the LED giant screen of Nasdaq in New York City. Ji 'an, the hometown of many gifted Chinese scholars, has sent the world an invitation from Luling.
  05-11    
 • 03-18    

10 รายการต่อหน้า (หน้า 1 / 1) รวม 3 รายการ

กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap