ล่าสุด

ลิงค์ที่เป็นมิตร

How to Manage of chronic diseases such as diabetes under Covid-19

01-21    

Introduction: As of Jan 8th, the cumulative number of confirmed patients in Covid-19 has exceeded 300 million. The cumulative death toll is nearly 6 million. Research shows that people with chronic basic diseases such as diabetes are more likely to suffer from Covid-19, with higher mortality and worse prognosis. Therefore, under the background of rapid spread in Covid-19, diabetics should never be taken lightly!

The newspaper published that 20-50% of infected patients in Covid-19 have diabetes. Among Covid-19 patients, the fatal risk of diabetes is 50% higher than that of those without diabetes. According to CNN, in the largest healthcare system in New York, the death patients in Covid-19 generally suffer from one or more basic diseases.Among them, diabetic patients have the highest mortality rate. At the press conference of the National Health and Health Commission of China, stressed that the elderly have chronic diseases, which are the susceptible population in Covid-19, and the risk of severe diseases is higher than others.

So why are diabetic patients more susceptible to infection than the general population? Usually, the possible reasons include:

1. Hyperglycemia: Studies show that compared with healthy people, the IgG of diabetic patients is significantly lower and the immune function is changed, which may be due to the decrease of chemotaxis, phagocytosis and bactericidal ability of blood cells in patients with long-term hyperglycemia, which leads to the decrease of immunity, and is easy to combine infection or spread infection.

2. Metabolic disorder: Diabetic patients are prone to metabolic disorder, which leads to accelerated decomposition and slow synthesis of protein, weakened immunoglobulin and complement production, reduced lymphocyte transformation rate, and weakened cellular and humoral immune response.

Compared with the general population, patients with chronic diseases such as diabetes have a faster progression, higher severity and greater risk of death after being infected with Covid-19. However, if the blood glucose index is well controlled, the cured patients will have a better recovery "state" and less damage to multiple organs of the body after the virus nucleic acid test is negative. This means that,Good blood sugar control is an effective auxiliary means for the treatment of Covid-19 patients.

How can patients with chronic diseases such as diabetes effectively control their blood sugar under the background of Covid-19 epidemic?

1. Take medicine on time.

For patients with chronic diseases such as diabetes, long-term regular medication control is the key. Patients must take drugs on time and in quantity during their stay at home, and they should not stop taking drugs because they are "taboo" to go to the hospital to dispense drugs. As long as you follow the strategies of wearing a mask, not getting together, paying attention to hand hygiene and frequent disinfection during the medical treatment, you won't be infected with the virus because of medical treatment.However, if the drug is stopped or reduced, the chronic diseases and even complications will be brought about, and the loss outweighs the gain.

2. Regular monitoring

Blood glucose monitoring has been accepted as one of the five carriages for diabetes treatment by the International Diabetes Federation, and it is clearly pointed out that correct self-monitoring of blood glucose can reduce the risk of death by 51% and the risk of complications such as heart disease, stroke, blindness and amputation by 32%. Diabetes patients need to make blood sugar monitoring frequency according to their condition and treatment plan, and increase the monitoring frequency when necessary!

Patients with very poor blood sugar control or critical illness: monitor 4~7 times a day until blood sugar is under control. Oral drug users: monitor the fasting or postprandial blood glucose 2~4 times a week or continuously monitor the blood glucose level at 7 o'clock for 3 days in the week before seeing a doctor. Those who use insulin therapy need to be monitored according to the insulin treatment plan.

Sinocare blood glucose monitoring instrument is accurate, easy to use, fast and painless, and is deeply loved by users. Since its establishment, the company has been committed to providing high-quality products and services for patients with chronic diseases such as diabetes to help them improve their quality of life. At present, Sinocare has become the top five brands of blood glucose meters in the world, covering 135 countries and regions around the world.The product covers many diabetes detection indexes such as blood sugar, blood lipid, glycosylated hemoglobin and uric acid.

3. Reasonable diet

The principles of diet for diabetic patients are: low salt, low fat and no sugar, more vegetables and coarse grains, appropriate amount of protein and some fruits.

4. Moderate exercise

During the period of isolation at home, you can't sit and lie all the time. You need moderate exercise to maintain your physical strength and enhance your resistance.Like doing exercises and dancing, etc. In areas where the epidemic situation is stable, residents can exercise outdoors appropriately, choose an open and ventilated environment with few people, and do not organize to participate in group sports.

Therefore, at the critical moment of fighting the epidemic, we once again call on patients with chronic diseases such as diabetes to pay more attention to self-protection.

More details of Sinocare

Email: intl_mkt@sinocare.com

Website:www.sinocareintl.com

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา
กลับไปด้านบน
©ลิขสิทธิ์ 2009-2020 อ่าวไทย [อ่าวไทย]      ติดต่อเรา   SiteMap